תנאי שימוש

שלום וברוך הבא!

חברת אבס אחזקות בע"מ (להלן: "החברה") מאשרת גישה לאתר האינטרנט הנמצא בשליטתה והידוע בשם creditonline.co.il ולשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר creditonline.co.il (להלן: "האתר") – הכל בכפוף לתנאים דלהלן:

1. הקדמה
1.1. אתה מאשר שקראת את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפוף לאותם תנאים. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן בטרם השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבלת התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, להשתמש או לנצל את האתר.
1.2. התנאים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון נייד, מחשב כף יד וכיו"ב). תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.3. אלא אם צוין אחרת, בכל מקום בו מצוינת בהסכם זה המילה "משתמש", הכוונה היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום".
1.4. בכל הנוגע לשימוש באתר באפשרותך לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת הקשר. החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפנייתך במהירות המרבית.
1.5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים באופן שווה לשני המינים.
2. מטרת האתר
2.1. מטרת האתר לספק למשתמשים מידע אודות מגוון שירותים פיננסיים. על מנת לקבל מידע מדויק ומפורט, על המשתמשים ליצור עם החברה קשר באמצעות טופס יצירת קשר.
3. אחריות
3.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע שמופיע בו, מוגש ומועמד לרשותך כמו-שהוא ("AS-IS").
3.1.1. בסעיף זה, המונח "מידע" או "תוכן", כולל מידע מכל סוג ומין, לרבות אך לא רק: כל תוכן חזותי, מילולי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם.
3.2. החברה אינה אחראית לפעולות או למחדלים של משתמשים אחרים באתר. החברה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה או נזק שייגרמו למשתמשים באתר, לרבות אך לא רק: נזק כתוצאה מאובדן תוכנות, אובדן נתונים, הפרעה בשירות ועלויות הספקה של שירות חלופי. שימושך באתר זה מהווה הסכמה לפטור את החברה מכל אחריות, ומשמעו פטור מכל אחריות לנזק או פגיעה ישירים או עקיפים למשתמש או לכל צד ג'. וזאת אף אם החברה או מי מנציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לנזק או פגיעה מעין אלה, אשר ייגרמו לך או לכל גורם אחר.
3.3. החברה, ספקיה, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או כל אחד אחר מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לכל נזק, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק הנובע מאובדן נתונים, שימוש או רווחים, בין במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או עוולה נזיקין אחרת, הנובעת מהשימוש באתר ובמסמכים, או הקשורה להם או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או לאי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
3.4. החברה אינה אחראית לגבי טובין או שירותים המושגים או נרכשים באמצעות האתר או לכל עסקה אחרת שמתבצעת דרכו.
3.5. הסכם זה אינו יוצר קשרי עבודה, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי ספק לקוח, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות, ואין בו כל כוונה ליצור קשרים מעין אלה.
3.6. בכפוף להוראת כל דין, החברה אינה אחראית ואין היא מביעה עמדה, במפורש או מכללא, לגבי:
3.6.1. המידע והחומר המופיעים באתר;
3.6.2. המידע, החומר והפעולות, שהגישה אליהם מתאפשרת על ידי הגישה לאתר;
3.6.3. כל תוכנה, מוצר או שירות, שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות קישור מן האתר;
3.6.4. כל נזק, שנגרם או עלול להיגרם בעקבות משלוח של מידע רגיש או חסוי באמצעות האתר;
3.6.5. כל נזק, שנגרם או עלול להיגרם בעקבות תקלה או פגם בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לו.
3.7. יובהר בזאת, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4. זמינות, רציפות ואמינות השירות
4.1. החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא את האמינות והדיוק של המידע המופיע באתר, אולם היא אינה יכולה לערוב לאמינות המידע ולדיוקו, כאמור. יש להודיע לחברה על אי-דיוק במידע באתר, אם יתגלה כזה, כדי שתוכל לתקנו.
4.2. החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לבצע כל שינוי באתר, בכל זמן, מכל סיבה, ללא הודעה מראש או אחריות מצידה.
4.3. החברה אינה מתחייבת שהשירות שניתן באתר יינתן כסדרו בלי הפרעות והפסקות, יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לקלקולים, לנזקים, לתקלות, לכשלים בתוכנה ובחומרה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך כתוצאה מכך.
5. השימוש באתר
5.1. השימוש בתכנים המצויים באתר ובשירותי האתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר.
5.2. חל איסור מוחלט על המשתמש באתר לבצע בו כל שינוי, להפיץ, להעתיק, לבצע, לשדר, להציג, לפרסם, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי התוכנה, המידע, השירותים או המוצרים שמקורם באתר.
5.3. אתה מסכים שבתשדורת של כל מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים בינך לבין החברה כל יחסים החורגים מאלה המפורטים בהסכם זה.
6. קישורים חיצוניים
6.1. האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) ומצביעים למקורות מידע או למשאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
6.2. אם לא צוין אחרת על ידי החברה, אין לפרש קישורים אל האתר וממנו כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי החברה, במפורש או במכללא, לגבי אותם מקורות אחרים.
6.3. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יובילו לאתרי אינטרנט פעילים ויהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר של החברה אין בה כדי ללמד כי תוכן האתר אליו מפנה הקישור הינו מלא, מהימן או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
7. שימוש לרעה באתר
7.1. החברה מקפידה לשמור על רמה בטוחה ונאותה של השירותים הניתנים באתר ותפעולו. אנא צור קשר ודווח על כל בעיה, תוכן פוגעני או כל הפרת מדיניות, ככל שישנם.
7.2. החברה מקפידה לוודא שהשירותים המוצעים באתר אינם מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות אחרת של צד ג'. במקרה של חשש להפרת זכויותיך, שלח לחברה הודעה מיידית באמצעות הטופס ליצירת קשר.
8. תוכן באתר
8.1. החברה רשאית להרחיק משתמש ולחסום גישה שלו לאתר, בלי צורך במתן כל הסבר או נימוק, אם העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צד ג' בין באמצעות הפרה של זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב של צד ג' וכיו"ב.
8.2. באתר ניתן למצוא תכנים בנושאים כלכליים. על המעוניין להשתמש בתכנים אלה לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסום התכנים משום חוות דעת או המלצה בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, לרבות נטילת הלוואה, רכישה או מכירה של ניירות ערך או מטבע חוץ. כל החלטה בדבר שימוש בתכנים הכלכליים הנמצאים באתר, תיעשה על אחריות המשתמש בלבד.
9. שיפוי
9.1. אתה מסכים לפצות ולשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל הפסד, נזק, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.
10. פרטיות
10.1. החברה משקיעה מאמץ סביר על מנת להגן על פרטי המשתמשים ועל פרטיותם. יחד עם זאת, בשל אופי הרשת, החברה לא יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
10.2. הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. לא ניתן להשתמש בכל שירותי האתר בלי למסור את המידע, אולם אין חובה למסור אותו על פי חוק.
10.3. החברה רואה בפרטיות המשתמש ובשמירה עליה כערך עליון. החברה לא תמכור, תשכיר או תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד ג' למטרות שיווק ללא הסכמה מפורשת מהמשתמש.
10.4. עם ההרשמה במאגר המידע של האתר וההסכמה לקבלת תוכן פרסומי, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומידע פרסומי ושיווקי באמצעות דואר אלקטרוני, SMS ודואר, בין אם מידע שהחברה תפרסם בעצמה ובין אם מידע שהיא תקבל ממפרסמים אחרים לצורך משלוח מיידי. המידע יישלח למכשיר הנייד, תיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני של המשתמש. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל מידע פרסומי כאמור, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע הפרסומי בכל עת, באמצעות הקישור הייעודי המופיע בתחתית כל הודעה פרסומית שתישלח אליך.
10.5. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לפגיעה או לנזק עקיף או ישיר, כספי או אחר, שייגרמו למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, בלי קשר לסיבת דליפתם.
10.6. כל השיחות מוקלטות וישמרו במאגרי החברה, תוכנן יאפשר לחברה לתת שירותים והטבות ללקוחותיה כמפורט באתר האינטרנט.
11. זכויות יוצרים
11.1. כל הדפים הנמצאים באתר הם רכוש החברה. אין לפרסם או להעתיק כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של החברה.
11.2. האתר והתכנים המופיעים בו מוגנים על ידי אמנות בינלאומיות ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ושל מדינות אחרות. התוכן המופיע באתר הוא לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד. אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש שנכללים עם החומר והתוכן המוצגים באתר. אתה רשאי לשלוף את התוכן המופיע באתר ולהכין עותק ארכיוני יחיד שלו לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד.
11.3. כל זכויות היוצרים באתר הן בבעלות החברה, ספקי התוכן שלה ו/או השותפים העסקיים שלה בלבד, לרבות העיצוב, התוכן ויישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול באתר.
11.4. אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מהחומר המוגן ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
12. סימני מסחר
12.1. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר – הרשומים והבלתי רשומים של החברה – הם קניינה הבלעדי של החברה. כל סימן אחר המופיע באתר הוא סימן מסחר קנייני של בעליו, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העשויה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
13. פרסומת
13.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר הינה על המפרסמים בלבד, לרבות האחריות לפרטי המידע והזכויות. לחברה אין כל אחריות בדבר מהימנות הפרסומים באתר או תוכנם. כשלעצמו, פרסום המידע המסחרי אינו מהווה כל המלצה או עידוד לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר. החברה אינה בודקת את תוכן המודעות המתפרסמות באתר, האמיתות שלהן או הכדאיות שלהן.
14. הפסקת שימוש
14.1. לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית להפסיק מיידית, חד צדדית וללא כל התראה מראש, את מתן השירותים לפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.
14.2. לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר אשר לא יעמוד באחד התנאים בהסכם זה.
14.3. לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית, לחסום משתמש מלהיכנס לאתר, לחסום כתובת IP מלהיכנס לאתר, לסלק משתמש מאחד או יותר מהפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם תגובות (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש להשתמש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
15. יצירת קשר
15.1. ניתן ליצור עם החברה קשר, בכל שאלה או טענה, באמצעות טופס יצירת הקשר.
16. סמכות שיפוט
16.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת העולה מהסכם זה.
16.2. בלא לגרוע מהכלליות או מהסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין אחר, הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 יחולו על חוזה זה.

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ומהנה.

צור קשר

הלוואה

צריך הלוואה?

יצירת קשר לקבלת הלוואה חוץ בנקאית

איך זה עובד? צפה בסרטון קצר
(שיחסוך לך הרבה כסף)


הלוואות פרטיות הסבר